Informacje dla osób z dysfunkcjami

WARUNKI I FORMA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OSÓB O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla zdających:

 • niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie lekarskie o dysfunkcji,
 • chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Rodzaj dostosowania warunków i formy egzaminu zależy od rodzaju dysfunkcji zdających. Mogą to być zdający:

 • słabo widzący,
 • słabo słyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie),
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z dysgrafią i dysortografią.

3. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego może polegać na:

 • wydłużeniu czasu egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
 • korzystaniu w czasie egzaminu ze specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń technicznych,
 • dostosowaniu miejsca egzaminu do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do jego potrzeb, powinien złożyć stosowny wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w wybranym ośrodku, w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie komisji lekarskie o dysfunkcji.

5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, po stwierdzeniu kompletności przedstawionych przez zdającego dokumentów, informuje sekretariat PKdsPZJPjO o konieczności dostosowania arkuszy egzaminacyjnych.

6. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających:

Rodzaj dysfunkcji

 Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu 
 

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN USTNY

Zdający słabo słyszący

 
 • korzystanie z urządzeń technicznych odpowiednich do wady słuchu
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 30 minut
 •  wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut 

Zdający słabo widzący

 
 • dostosowanie testów egzaminacyjnych (czcionka Arial 16 pkt.)
 • wydłużenie czasu trwania każdej części egzaminu nie więcej niż o 10 minut
 • korzystanie z przyborów optycznych
 • odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów
 
 • dostosowanie zestawów egzaminacyjnych (odpowiednio powiększone ilustracje, czcionka Arial 16 pkt.)
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 5 minut
 • w razie konieczności, odczytanie przez egzaminatora poleceń i tekstów,

Zdający z niepełnosprawnością ruchową (również czasową) kończyn górnych i dolnych

 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego 
 • dostosowane miejsca pracy do potrzeb zdającego 

Zdający z zaburzeniami komunikacji językowej (jąkanie, powolne mówienie)

   
 • uzupełnienie wypowiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego, w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi
 • wydłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o 10 minut

Zdający z chorobami przewlekłymi

 
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • możliwość korzystania z leków
 
 • dostosowanie warunków zdawania egzaminu do specyfiki choroby
 • możliwość korzystania z leków

Zdający z dysgrafią i dysortografią

 
 • zastosowanie szczególnych kryteriów oceniania wypowiedzi pisemnej
 
Rejestracja na egzamin 7-8 marca 2020 zakończona. Limit miejsc wyczerpany.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem